Olympiáda v angličtině

Poslední týden v září začíná olympiáda v angličtině. Všechna slovíčka budou vkládána každý týden na tuto stránku.

Vítězové olympiády se jako tradičně mohou těšit na zahraniční zájezd spojený s atraktivním fotbalovým utkáním. V šestici vítězů z loňského roku je náš Michal Holý, který v prosinci poletí do Anglie na utkání Premier League mezi Manchesterem United FC vs. Tottenham Hotspur. Mimo jiné se také podívá na místa, kam nemohou ani účastníci placené prohlídky legendárního stadionu Old Trafford.

Nyní k letošnímu formátu olympiády. Oproti předchozím ročníkům je pro všechny hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje povinná!!! Slovíčka a slovní spojení budou zveřejněna každý týden na výše uvedeném odkazu. Za každou sérií slovíček, zpravidla 4. týden, vyjde ke slovíčkům článek, video apod. a s ním spojený odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu atd., který budou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

KVÍZ č. 1: https://forms.gle/jqpHSqXqDvybaEs48 (vyplnit do 31. 10. 2019!!!)
KVÍZ č. 2: https://forms.gle/jqpHSqXqDvybaEs48 (vyplnit do 30. 11. 2019!!!)

1. lekce

scorer střelec to be born narodit se
former bývalý  
striker útočník was noted byl známý (něčím)
height výška  
all-time všech dob heading ability schopnost hlavičkovat
appearance  vystoupení  
career kariéra represent the nation reprezentovat národ

2. lekce

championship mistrovství converted to striker  převeden na útočníka
goalkeeper brankář  
giant obr by the time mezitím
substitute střídající hráč  
remain zbývá coming on nastoupil
frequently často  
netted  vsítil later career pozdější kariéra

3. lekce

friendly přátelský began his career začal svoji kariéru
stadium stadion  
even  dokonce won the league vyhrál ligu
midfielder záložník  
against proti first season první sezóna
national národní  
twice dvakrát due to kvůli

4. lekce

nickname přezdívka “towering forward” “věž na hrotu”
famous slavný  
shoes boty human lighthouse lidský maják
football cleats kopačky  
particularly zejména being referred bývá označován
stature postava  
throughout po celou dobu netted the only goal vsítil jediný gól

POZOR! První kvíz č. 1: https://forms.gle/jqpHSqXqDvybaEs48

 

5. lekce

sloppy lajdácký for first time poprvé
lose prohrát  
defeat  porážka in over 10 years za více než 10 let
limp kulhat  
suffer utrpět came from behind otočit průběh zápasu
punish potrestat  
stun omráčit had taken a lead ujali se vedení

6. lekce

penalty penalta was tripped  byl podražen
immediately ihned  
defend bránit turn up objevit se
corner roh  
win  vítězství at the top of na vrcholu
send poslat  
level  úroveň four points behind  o 4 body za

7. lekce

say říci a lot of hodně
wake-up probuď se  
call volání to be done je třeba udělat
plaudits pochvaly  
maintain prohlašovat top team nejlepší tým
response odezva  
interesting zajímavý clear evidence jasný důkaz

8. a 9. lekce

POZOR! Kvíz č. 2 ZDE! Nejpozději do 30. 11. 2019, ale vzhledem k odjezdu na zahraniční konfrontaci dříve!!!

result výsledek couple of days pár dnů
performance výkon  
learn učit se all of us všichni z nás
next příští  
setback nezdar a lot more mnohem více
unplesant nepříjemný  
hour hodina about ourselves o sobě samých
while chvíle too many příliš mnoho
feel cítit se  
none nikdo it feels zdá se
like mít rád  
reality realita this way takhle
issue problém  
unusual neobvyklý sail through proplout skrz

ČLÁNEK JE SLOVÍČKŮM!

19 11_článek - ČR - anglič 2019

10. lekce

V prosinci se budeme soustředit na fráze a jejich použití. Ve třetím prosincovém týdnu bude zadán úkol, na který budeme mít vánoční prázdniny.

man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
back There is a teammate open for a back pass.
záda Spoluhráč je volný na zpětnou přihrávku.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.
take it  shoot!
vem to vystřel
open up Move wide, create space, run to open space.
otevřít Pohyb do šířky, udělej prostor, běž do volného prostoru.

 

give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
get back When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.
zpátky Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
follow A reminder that attackers must continue to follow-up shots on goal in order to play rebounds or loose balls. This includes the original shooter.
dohrávej Připomenutí, že hráči musí pokračovat v dohrávání střel na bránu pro případ odražených nebo vypadlých balónů. To platí i pro původního střelce. 
nobody Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
leave it Calls a teammate off the ball, letting him know that you will take it and avoid a collision.
nech to  Volání na spoluhráče aby nechal balón být, hráč si balón vezme sám. Tím se vyhnou srážce. 
far and wide Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.
šířka a výška Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 

11. lekce

be safe Player, often the goalkeeper, is telling his teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.
kopni to do autu Hráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí.
center Send the ball in the air or on the ground to the middle of the field.
centr Pošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště.
get up Tells a teammate to immediately get back on their feet after having been knocked down or slipping to the ground in order to continue to immediately fight for the ball.
vstávej Říká spoluhráči okamžitě se dostaň zpátky na nohy po sražení na zem nebo uklouznutí aby hráč mohl ihned bojovat o míč.
don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč trvdě bojoval o míč.
ball A player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him.
“přihraj” Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč.
pressure Offensive end: go at a back defender who has the ball in order to try to force an error.
tlak V ofenzivě: Napadej obránce s míčem abys ho donutil k chybě.
here we go Enthusiastic request to get the entire team to transition into attack.
jdeme do nich Zvolání aby celý tým přešel do útoku.
keep playing The referee did not blow the whistle, play on.
hraj dál Rozhodčí nepískl, hraj.
on your back An opponent is coming up from behind to challenge you for the ball.
máš záda Napadá tě soupeř zezadu a chce tě obrat o míč.
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné.
push up Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfield.
pojď ven Brankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti náhrou.