Olympiáda v angličtině

První týden v říjnu začíná olympiáda v angličtině. Všechna slovíčka budou vkládána každý týden na tuto stránku.

Vítězové olympiády se jako tradičně mohou těšit na zajímavý zahraniční zájezd spojený s atraktivním fotbalovým utkáním, pokud to situace umožní.

Nyní k letošnímu formátu olympiády. Formát je naprosto shodný s předchozím ročníkem, olympiáda je pro všechny hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje povinná!!! Slovíčka a slovní spojení budou zveřejněna každý týden na výše uvedeném odkazu. Za každou sérií slovíček, zpravidla 4. týden, vyjde ke slovíčkům článek, video apod. a s ním spojený odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu atd., který budou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

LEDEN (1. – 15. lekce): 4. kvíz – vyplnit do neděle 31. 1. 2021 (23:59): ZDE.

PROSINEC (1. – 11. lekce): 3. kvíz – VÁNOČNÍ – vyplnit do neděle 3. 1. 2021 (23:59): ZDE.

LISTOPAD (1. – 9. lekce): 2. kvíz – vyplnit do neděle 6. 12. 2020 (23:59): ZDE.

ŘÍJEN (1. – 4. lekce): 1. kvíz – vyplnit do 31. 10. 2020: ZDE.

LEDEN

15. lekce – video, slovíčka a lednový kvíz

touch dotek I’ll show you ukážu vám
winger křídlo  
practice trénovat finish the ball zakonči
both oba  
confuse zmást I love miluju
goalkeeper brankář  
spend strávit  
area oblast I like that  to se mi líbí
technique technika  
heavy těžký all time pořád

 

14. lekce

drill drilové cvičení take into the game zapojit se do hry
actually vlastně/skutečně  
important důležitý couple ways of  několik způsobů jak
swop výměna/vyměnit si  
accuracy přesnost put it in a way dát to tak
ain’t není
fake falešný few minutes pár minut
whole celý/celé  
career kariéra far away from daleko od

12. a 13. lekce – video a slovíčka

one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/skóre
control ovládat/řídit keep control the ball ovládej míč
attacking útočení between cones mezi kuželi
take time nechvátej
get back vrátit se keep it going pokračuj v tom
nice pěkně
as well také quick it up zrychli to
mean znamenat
tackling odebírání well done velmi dobře
defending bránění
loose prohrát/ztratit most important nejdůležitější

 

PROSINEC

11. lekce – fráze

don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč tvrdě bojoval o míč.
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné. 
give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
push up Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfield.
pojď ven Brankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahrou. 

10. lekce – fráze

shoot Tells a teammate with the ball to take the shot.
vystřel Říká spoluhráči s míčem aby vystřelil.
stay wide Tells teammates that they are getting too bunched up in the middle of the field.
zůstaň široký Říká spoluhráči, že začínají být moc nahromadění uprostřed hřiště. 
talk Players have stopped using proper oral communications and must do so.
mluv Hráči na sebe přestali mluvit a musí znovu začít.
upfield Send the ball forward, long and deep, to a running striker.
dej to nahoru Pošli míč dopředu, dlouhý do hloubky hřiště na běžícího útočníka.
you’ve got me back I’m available and open for a backpass
máš mě za sebou Můžeš mi přihrát dozadu. 

LISTOPAD

9. lekce

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybuchnout  
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér  
realize uvědomit si  
true  skutečný let’s go back vraťme se
age  věk

Článek o MS 2018 ZDE!

01 Pavel Nedvěd

8. lekce

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes  
escape únik too weak and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka  
proved dokázal  
doubters  pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen  

7. lekce

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost  
fatigue únava  
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný  
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. lekce

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí  
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství  
unnoticed bez povšimnutí  
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství  

5. lekce

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný  
journey cesta  
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh  
age  věk  
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka

ŘÍJEN

4. lekce

to spend strávit led to dovedl
became stal se  
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place  místo  
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy  
player hráč  

Článek o Pavlu Nedvědovi ZDE!

01 Pavel Nedvěd

3. lekce

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra  
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok  
spot místo  
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník  

2. lekce

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se  
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání  
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár  
season sezóna  

1. lekce

fame sláva hard-working tvrdě pracující
international mezinárodní  
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel  
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární  
final finále