Olympiáda v angličtině

Od října běží ve všech regionálních akademiích “Olympiáda v AJ“. Každý týden budou přidávána nová slovíčka, nebo fráze v angličtině. Na jaře 2018 proběhne nejprve regionální kolo, následně republikové finále vítězů všech RFA ve zvládání anglického jazyka. Cenou bude cesta a účast na některém zahraničním utkání Ligy Mistrů. Olympiáda je dobrovolná.

Za Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje se přihlásili:

U15: Kraj Lukáš, Hanč Matyáš, Mach Adam, Svoboda Michal, Kumprecht Matěj, Norek Ondřej, Šimůnek Matěj.

U14: Holý Michal, Novotný Šimon, Macák Jakub

  • Pozn.: Přeškrtnutí hráči nesplnili 1. dílčí úkol.

17. lekce

complete absolvovat training session trénink
group skupina  
appointed stanovený  
content obsah part of (sou)část (čeho)
swimming plavání  
martial arts bojová umění
nutrition výživa over the course of the week v průběhu týdne
during v průběhu  
weekend víkend  

15. a 16. lekce

comprise obsahovat in regards to v souvislosti
floor patro  
school attendance školní docházka  
enable umožnit the aim of cíl
separate samostatný  
supervision dozor  
available dostupný too far to commute příliš daleko aby dojížděl
until až do  
meet setkat se  

 

participate účastnit se student boarding facility internát
pre-game předzápasový  
otherwise jinak  
entire celý leave the academy opustit akademii
is held koná se  
broader širší  
lead vést home club domácí klub
physical education tělesná výchova
expanded rozšířená  

14. lekce

thoughts myšlenky break into the first team proniknout do prvního týmu
changing room šatna  
canteen jídelna be in touch být v kontaktu
explain vysvětlit  
experiences zkušenosti to be honest být upřímný
improve zlepšit  
achieve dosáhnout  
hopefully doufejme can’t wait nemůžu se dočkat
proud hrdý  
message zpráva  

13. lekce

exciting vzrušující welcome to Arsenal vítej v Arsenalu
possess mít  
to face čelit  
definitely rozhodně/určitě good choice dobrá volba
ambition ambice  
success úspěch same commitment stejný závazek
admire obdivovat  
approach přístup  
direct  přímý as hungry as ever hladový jako vždy
obviously očividně  

 

12. lekce

mention zmínit se o něčem all of it všechno
human člověk  
fight bojovat  
healthy zdravý better than them lepší než oni
comparation srovnání  
motivation motivace most important nejdůležitější
fulfill naplnit  
owner majitel take care starat se
fame sláva  
money peníze  

 

1. PRŮBĚŽNÝ ÚKOL

V tomto týdnu už slovíčka nebudou, prosinec tedy zůstane jen o frázích, ale zadáme si 1. průběžný úkol, jeho splnění je nezbytné pro pokračování v olympiádě i po Novém roce. Úkol není složitý, nezabere ani příliš času, proto by byla škoda, kdyby jej někdo nesplnil.

Máte za úkol, najít libovolné video na youtube se sportovní tématikou – nemusí být nutně z fotbalu. Na videu by měl být zachycen rozhovor nějakého sportovce, ať už pozápasový, z talkshow apod. TITULKY jsou zakázané!!! (rozhovor musí být veden v angličtině, ne v cizím jazyce s anglickými titulky).

Z rozhovoru si vybrat 1 – 2 minutový úsek, tuto část rozhovoru přepsat v angličtině a přeložit do češtiny. 1 – 2 minuty je myšleno aktivního mluvení, ne dvouminutové video, kde se bude mluvit 10 vteřin. Úkol zpracovat podle přiloženého vzoru – ZDE. Důležité je vložit odkaz na video a označit vybranou stopáž.

Hotový úkol je nutné odeslat do 3. ledna 2019 do 23:59:59 na e-mail: anglictina@rfakademie.cz a v kopii na rfa.pardubice@fotbal.cz. Další důležitá věc je dokument označit jménem a akademií v názvu a do předmětu e-mailu napsat celé své jméno a akademii. V rámci jedné akademie není možné zpracovávat stejné video, resp. stejné video se stejnou vybranou stopáží.

Nesplněním úkolu v zadaném termínu se hráči automaticky připravují o možnost v soutěži pokračovat.

V případě nejasností není problém se dotázat na cokoliv prostřednictvím e-mailu.

 

11. lekce

get back When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.
zpátky Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
far and wide Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.
šířka a výška Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 
head up Teammate is telling the ball carrier that his vision is down and he needs to look up and see the field.
hlava nahoře Spoluhráč říká hráči s míčem že kouká do země a musí zvednout hlavu aby viděl dění na hřišti.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
let it roll Let the ball roll over the line. This let you know that your team will have possession of the ball.
nech to Nech míč vykátálet se za čáru. Říká ti, že tvůj tým bude mít míč v držení.

10. lekce

give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem, aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
nobody Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem.
I’ve got him Tells a teammate that you will cover the opponent that just went past them.
mám ho Říká spoluhráči že, obsazuje protihráče, který právě prošel kolem nich.
man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.

9. lekce:

Tento měsíc poslední porce slovíček. Společně s nimi máte možnost procvičit slovní zásobu v kontextu – ve článku o vítězi ankety BEST (dříve Zlatý míč) Lukovi Modričovi. Článek ZDE!

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybouchnout  
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér  
realize uvědomit si  
true  skutečný let’s go back vraťme se
age  věk

8. lekce:

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes  
escape únik too week and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka  
proved dokázal  
doubters  pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen  

 

7. lekce:

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost  
fatigue únava  
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný  
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. lekce:

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí  
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství  
unnoticed bez povšimnutí  
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství  

5. lekce:

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný  
journey cesta  
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh  
icing moučkový cukr  
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka

4. lekce:

fame sláva hard-working těžce pracující
international mezinárodní  
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel  
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární  
final finále  

3. lekce:

to spend strávit led to dovedl
became stal se  
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place  místo  
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy  
player hráč  


2. lekce:

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra  
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok  
spot místo  
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník  

1. lekce:

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se  
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání  
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár  
season sezóna