Olympiáda v angličtině

Od října běží ve všech regionálních akademiích “Olympiáda v AJ“. Každý týden budou přidávána nová slovíčka, nebo fráze v angličtině. Na jaře 2018 proběhne nejprve regionální kolo, následně republikové finále vítězů všech RFA ve zvládání anglického jazyka. Cenou bude cesta a účast na některém zahraničním utkání Ligy Mistrů. Olympiáda je dobrovolná.

Za Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje se přihlásili:

U15: Kraj Lukáš, Hanč Matyáš, Mach Adam, Svoboda Michal, Kumprecht Matěj, Norek Ondřej, Šimůnek Matěj.

U14: Holý Michal, Novotný Šimon, Macák Jakub

11. lekce

get back When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.
zpátky Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili. 
far and wide Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.
šířka a výška Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště. 
head up Teammate is telling the ball carrier that his vision is down and he needs to look up and see the field.
hlava nahoře Spoluhráč říká hráči s míčem že kouká do země a musí zvednout hlavu aby viděl dění na hřišti.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
let it roll Let the ball roll over the line. This let you know that your team will have possession of the ball.
nech to Nech míč vykátálet se za čáru. Říká ti, že tvůj tým bude mít míč v držení.

10. lekce

give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to  Volání na spoluhráče s míčem, aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
nobody Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem.
I’ve got him Tells a teammate that you will cover the opponent that just went past them.
mám ho Říká spoluhráči že, obsazuje protihráče, který právě prošel kolem nich.
man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.

9. lekce:

Tento měsíc poslední porce slovíček. Společně s nimi máte možnost procvičit slovní zásobu v kontextu – ve článku o vítězi ankety BEST (dříve Zlatý míč) Lukovi Modričovi. Článek ZDE!

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybouchnout  
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér  
realize uvědomit si  
true  skutečný let’s go back vraťme se
age  věk

8. lekce:

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes  
escape únik too week and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka  
proved dokázal  
doubters  pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen  

 

7. lekce:

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost  
fatigue únava  
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný  
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. lekce:

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí  
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství  
unnoticed bez povšimnutí  
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství  

5. lekce:

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný  
journey cesta  
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh  
icing moučkový cukr  
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka

4. lekce:

fame sláva hard-working těžce pracující
international mezinárodní  
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel  
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární  
final finále  

3. lekce:

to spend strávit led to dovedl
became stal se  
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place  místo  
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy  
player hráč  


2. lekce:

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra  
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok  
spot místo  
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník  

1. lekce:

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se  
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání  
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár  
season sezóna